Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu

  Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky
  Obchodné podmienky spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.
  so sídlom: Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica
  IČO: 44638477
  zapísaná v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1606/S.
  bankové spojenie: ČSOB, a.s., č. účtu: 4007519436/7500
  pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:
  https://www.namtechnology.sk
  Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. je platcom DPH.


  ÚVODNÉ USTANOVENIE

  1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. zapísané v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1606/S, IČO: 44638477, DIČ: SK2022773445 upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté pri predaji tovaru a služieb na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) uzatvárané medzi spoločnosťou NAM Slovakia, s.r.o. a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „zákazník“) prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. a vzájomné práva a povinnosti spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. a zákazníka v súvislosti s jednaním o uzatvorení zmluvy. Internetový obchod je spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. prevádzkovaný na webových stránkach na internetovej adrese https://www.namtechnology.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu na uvedených webových stránkach (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Obchodné podmienky tiež upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky a súvisiace právne vzťahy.

  1.2. Zákazníkom môže byť jedine osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, teda osoba, ktorá so spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. uzatvára zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania, teda nie spotrebiteľ, ak je tento pojem definovaný právnym poriadkom Slovenské republiky (§ 52 odst. 4  zákona č. 40/1964 Zb., ve znění p.p.). Je zakázané, aby zákazník vo webovom rozhraní obchodu nakupoval tovar či zabezpečoval služby mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania!

  1.3. Ustanovenie obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 

  1.4. Dojednanie (i) iných zmlúv medzi spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkom, ktoré upravujú podmienky pre predaj a kúpu tovaru, alebo (ii) zmlúv o poskytovaní služieb majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

  1.5. Práva o povinnosti zmluvných strán pri jednaní o uzatvorení zmluvy, vzniknuté na základe zmluvy a pri užívaní webovej stránky sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, vo znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „obchodný zákonník“) a  právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  1.6. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v zmluve. Odchylné dojednanie v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

  1.7. Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  2.1.  Zákazník požiada na webovej stránke o registráciu do webového rozhrania obchodu a vyplní vo webovom rozhraní obchodu stanovené údaje. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. žiadosť zákazníka posúdi a potvrdí či zamietne. Na registráciu nie je právny nárok. Na základe registrácie zákazníka vykonanej na webovej stránke môže zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľsky účet“) a vykonávať objednávanie tovaru či služieb. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru či služieb tiež bez registrácie.

  2.2. V žiadosti o registráciu, v užívateľskom účte  a pri objednávaní tovaru a služieb je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom pri žiadosti o registráciu, v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru a služieb sú spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. považované za správne.

  2.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupe do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany zákazníka.

  2.4. Zákazník nie je oprávnený umožniť užívanie užívateľského účtu tretím osobám.

  2.5. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. môže kedykoľvek podľa svojho uváženia zrušiť užívateľsky účet, a to najmä v prípade, kedy zákazník svoj užívateľsky účet dlhšie než 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnosti stanovené zákonom či zmluvou.

  2.6.  Zákazník berie na vedomie, že užívateľsky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavení spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. či tretích osôb.


  UZAVRETIE ZMLUVY

  3.1.  Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam ponúkaného tovaru a služieb, a to vrátane uvedených cien jednotlivého ponúkaného tovaru či služieb s výnimkou uvedenou v článku 3.7. obchodných podmienok. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou nákladov spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré sú zákazníkovi zobrazené následne pri výbere druhu dopravy a platby. Ponuka predaja tovaru či poskytovania služieb a ich ceny sú účinné po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. uzatvoriť zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Akékoľvek ponuky umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nie je povinná uzatvoriť zmluvu ohľadne tohoto tovaru či služieb.

  3.2. Pre objednanie tovaru či služby potom, čo zákazník akýkoľvek ním požadovaný tovar či službu vloží do „košíka“, vyplní zákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednávanom tovare či službe,
   • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru či ceny za poskytovanie danej služby, údaje o požadovanom spôsobe doručenie objednávaného tovaru,
   • informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru,
  (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  3.3. Pred zasielaním objednávky spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle zákazník spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. považované za správne. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. bezodkladne po obdŕžaní objednávky túto skutočnosť zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa zákazníka“). Toto potvrdenie doručenia objednávky nie je akceptáciou objednávky v zmysle článku 3.5. týchto obchodných podmienok.

  3.4. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. je vždy oprávnená podľa svojho uváženia (napr. v závislosti na charaktere objednávky - množstva tovaru či služieb, výške kúpnej ceny/ceny za poskytovanie služieb, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

  3.5. Zmluva medzi spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. zaslaný zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty zákazníka, s výnimkou tovaru a služieb uvedených v článku 3.7. obchodných podmienok, pre ktoré platí postup tam uvedený.

  3.6. V prípade služieb, prenájmu či poskytnutia licencie k software je podmienkou ich poskytovania to, že zákazník uzavrel so spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. zvláštnu zmluvu upravujúcu poskytovanie danej služby, prenájme či licencie, ak nie je spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. stanovené vo webovom rozhraní obchodu či v ponuke inak.

  3.7. V prípade, že:
   • u niektorého tovaru nie je vo webovom rozhraní obchodu uvedená jeho cena (je uvedená cena „0,- €“) a je uvedené: „Cena na vyžiadanie, kontaktujte obchodné oddelenie“ alebo
   • predmetom zmluvy je služba, prenájom alebo poskytnutie licencie k softwaru,
  je objednávka v prípade tohoto tovaru či služieb iba dopytom, na základe ktorého zašle spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. zákazníkovi ponuku na adresu elektronickej pošty zákazníka, a zmluva je uzavretá až akceptáciou tejto ponuky zákazníkom.
  Vyššie uvedené však neplatí v prípade, že zákazník má so spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. už uzavretú Zmluvu o poskytovaní služieb NSG a objednáva si vo webovom rozhraní obchodu SIM karty (na ktoré sú viazané služby NSG) – v tomto prípade ide o záväznú objednávku v zmysle článku 3.2.- vyššie!


  CENA TOVARU A SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

  4.1. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže zákazník uhradiť spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. nasledujúcim spôsobom:
    • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4007519436/7500.
  Platobné podmienky ceny služieb, nájomného či ceny licencie sú predmetom zvláštnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkom upravujúcej poskytovanie danej služby, prenájmu či licencie.

  4.2. Spoločne s kúpnou cenou je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru a daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky vo výške 20%. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s balením a dodaním tovaru a daň z pridanej hodnoty.

  4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy.

  4.4. V prípade bezhotovostnej platby je zákazník povinný platiť kúpnu cenu spolčene s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísaní príslušnej čiastky na účet spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

  4.5. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. je oprávnená, najmä v prípade, že zo strany zákazníka nedôjde k dodatočnému potvrdení objednávky (čl. 3.4.), požadovať zaplatenie celé ceny ešte pred odoslaním tovaru či pred zriadením danej služby.

  4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru či služieb poskytnuté zákazníkovi nemožno vzájomne kombinovať.

  4.7. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. vystaví a zašle zákazníkovi k vyúčtovaniu platieb vykonaných na základe zmluvy daňový doklad – faktúru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu zákazníka alebo poštou v písomnej podobe na poštovú adresu zákazníka.


  PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  5.1. Ak nie je v  zmluve zjednaný spôsob doručenia tovaru, určí ho spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe voľby či požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  5.2. Dodanie tovaru je zaisťované prostredníctvom prepravnej spoločnosti DHL alebo Slovenskou poštou. Zákazník si môže tovar vyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti NAM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 179, 974 03  Banská Bystrica. V takomto prípade nie je zákazník povinný hradiť poštovné a balné. Ceny poštovného a balného uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky budú náklady spojené s balením a dodaním tovaru zjednané individuálne na základe ponuky spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

  5.3. Ak je spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. podľa zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené zákazníkom v objednávke, je zákazník povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak zákazník neprevezme tovar pri dodaní, je spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. oprávnená požadovať náklady spätného zaslania tovaru a ďalej je oprávnená od zmluvy odstúpiť.

  5.4. V prípade, že je z dôvodu na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  5.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazník zásielku od prepravcu prevziať. Ak podpíše zákazník dodací list, má sa za to, že zásielka tovaru bola doručená nepoškodená.


  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. za vady dodaného tovaru či poskytnutej služby sa riadi ustanoveními obchodného zákonníka a znením týchto obchodných podmienok.

  6.2. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. poskytuje záruku za akosť tovaru v prípadoch uvedených u konkrétneho tovaru vo webovom rozhraní obchodu a so záručnou dobou tam uvedenou. Zárukou za akosť sa spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre účel uvedený vo webovom rozhraní obchodu, inak pre obvyklý účel alebo že si zachová vlastnosti uvedené vo webovom rozhraní obchodu, inak obvyklé vlastnosti. Tieto účinky však nemá uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá i na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba beží od prevzatia tovaru zákazníkom. Aplikácia ustanovenia § 429 odst. 2 vety druhej obchodného zákonníka sa vylučuje.

  6.3. Zákazník je povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po dodaní a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak odosiela spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. tovar, môže zákazník odložiť prehliadku do doby, kedy je tovar dopravený do miesta určenia. Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. vadu tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil alebo mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr do 3 dní.

  6.4. Zodpovednosť za vady služieb sa riadi zmluvou uzatvorenou k poskytovaniu danej služby medzi spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. a zákazníkom.

  6.5. Práva zákazníka vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatňuje zákazník u spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. na adrese jej sídla, Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica. Ak uplatní zákazník právo z chybného plnenia, potvrdí mu spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.


  DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  7.1. Zákazník nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

  7.2. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a dalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom a právom na ochranu priemyslového vlastníctva. Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnou činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. Zákazník nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. a ktorý je v súlade s jeho určením.

  7.3. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s jej určením.


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  8.1. Ochrana osobných údajov zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov a pravidlami uvedenými nižšie v čl. 8.2. až 8.9.

  8.2. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. spracováva od okamihu, kedy zákazník požiada o registráciu, o zákazníkovi tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska či miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, históriu objednávok, fakturáciu, dodacie listy, doklady súvisiace so zmluvou (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) a to za účelom:
  a) plnenie práv a povinností spoločnosti NAM Slovakia s.r.o zo zmluvy uzatvorenej so zákazníkom a pre ochranu práva a záujmu spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. (napr. vymáhanie pohľadávok, reklamačné konanie),
  b) pre účely zasielania informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. a zasielanie obchodných informácií.

  8.3 Zákazník týmto udeľuje okamihom registrácie spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely uvedené v čl. 8.2. písm. b).

  8.4. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri žiadosti o registráciu, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. o zmene vo svojich osobných údajoch.

  8.5. Okrem osôb dopravujúcich tovar a vykonávajúcich vymáhanie pohľadávok nebudú osobné údaje zákazníka bez jeho predchádzajúceho súhlasu predávať tretím osobám.

  8.6. Osobné údaje budú spracovávané:
  a) pre účely uvedené  v čl. 8.2. písm. a) po dobu, podľa toho, čo nastane neskôr, (i) do vysporiadania všetkých práv a povinností z uzatvorenej zmluvy či (ii) ukončení registrácie a ešte tri roky potom,
  b)  pre účely uvedené  v čl. 8.2. písm. b) po dobu do odvolania súhlasu zákazníka s týmto spracovaním.
  Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  8.7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a berie na vedomie, že pre účely zasielania informácií a obchodných oznámeniach zákazníkovi sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania informácií a obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

  8.8. V prípade, že by sa zákazník domnieval, že spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. vykonáva zapracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich zapracovania, môže:
   • požiadať spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. alebo spracovateľa o vysvetlenie,
   • požadovať, aby spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. odstránila takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. odstráni okamžite chybný stav. Ak spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. nevyhovie žiadosti, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie zákazníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  8.9. Ak zákazník požiada o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. povinná túto informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu.


  DORUČOVANIE

  9.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Zákazníkovi je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.


  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

  10.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany zjednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

  10.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok ničotné, neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, na miesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  10.3. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná spoločnosťou NAM Slovakia s.r.o. v elektronickej podobe a nie je prístupná.

  10.4. Kontaktné údaje spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.: adresa pre doručovanie Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica, adresa elektronickej pošty: eshop@nam.sk, telefón +421 48 611 22 66.


  ÚČINNOSŤ

  11.1. Tieto obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňa 1.10.2017.
  
  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr