Hľadať
  Hľadať...
  Nenájdené žiadne produkty.
  Porovnať
  Menu

  Všeobecné podmienky poskytovania služieb 

  I. Základné pojmy

  Nižšie uvedené výrazy majú v Zmluve a/alebo Všeobecných podmienkach tento význam:

  1. „NAM SECURITY GATEWAY“ (ďalej len „NSG“) – poplachový prenosový systém Poskytovateľa, ktorým sa prenášajú dáta súvisiace so službami.
  2. „Technologické centrum NAM“ – komunikačné centrum v správe Poskytovateľa zaisťujúci príjem správ zo strážených objektov, ich spracovanie a prenos poplachových stavov a iných dát do DPPC pomocí služieb.
  3. „DPPC“ – dohľadové a poplachové prijímacie centrum (pôvodne PCO) Užívateľa.
  4. „Systém riadenia poplachov“ – monitorovací software, ktorý umožňuje zobrazenie stavov zaslaných z definovaných objektov Užívateľa.
  5. „Webová stránka“ – webová stránka Poskytovateľa na adrese https://www.namtechnology.sk/cloud kde sú popísané služby a uvedené ceny služieb a Všeobecné podmienky.
  6. „služby“ – obsahujú Základné služby a Objektové služby poskytované Poskytovateľom Užívateľovi špecifikované v Zmluve a na Webovej stránke.
  7. „Základná služba“ – služba, ktorá zaisťuje zabezpečené napojenie DPPC na Technologické centrum NAM.
  8. „Objektová služba“ – služba umožňujúca napojenie stráženého objektu na Technologické centrum NAM. Špecifikácia každej Objektovej služby popisuje potrebný hardvér a/alebo softvér slúžiaci k poskytovaniu Objektovej služby.
  9. „Hardvér pre Objektové služby“ – hardvérové komunikačné zariadenie (Bezpečnostná SIM karta, modem,….) slúžiaca pre prenos dát zo strážených objektov do DPPC(ďalej len „Hardvér“)
  10. „Bezpečnostná SIM karta“ – dátová SIM karta v správe Poskytovateľa zabezpečená privátnym APN.
  11. „Služba pevného pripojení“ – služba v správe Poskytovateľa, ktorá umožňuje pripojenie stráženého objektu k Technologickému centru NAM prostredníctvom pevného pripojenia k sieti Internet. Službu pevného pripojenia je zakázané používať na iné účely ako na využívanie Objektovej služby, či s ňou akokoľvek manipulovať v rozpore s jej účelom a určením.
  12. Aktiváciaslužby“ - zavedenie služby do NSG v Technologickom centre NAM.

  II. Objednanie Objektových služieb

  1. Špecifikácia jednotlivých služieb je uvedená v Zmluve a na Webových stránkach.
  2. Osoby oprávnené k objednávaniu služieb sú špecifikované v Prílohe č. 2 Zmluvy. Od iných osôb a z iných kontaktných spojení nie je Poskytovateľ povinný prijať objednávku.
  3. Osoby oprávnené k objednávaniu služieb musí mať zriadený na Webovej stránke užívateľský účet (Poskytovateľom potvrdená registrácia na Webovej stránke). Pre objednávky učinené prostredníctvom Webovej stránky platia vo veciach, ktoré nie sú upravené Zmluvou, obchodné podmienky internetového obchodu uverejnené na Webovej stránke.
  4. Osoby oprávnené k objednaniu služieb môžu objednať službu prostredníctvom Webovej stránky, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nam.sk. Objednávky učinené iným spôsobom nie je Poskytovateľ povinný prijať.
  5. Potvrdenie objednávky Poskytovateľom Užívateľ uzatvára s Poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá sa riadi, pokiaľ nie je v prijatej objednávke dohodnuté inak, touto Zmluvou vrátane Všeobecných podmienok a Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi ceny služieb uvedené na Webovej stránke.

  III. Bezpečnostná SIM karta

  Bezpečnostná SIM karta je Užívateľovi prenajatá/vypožičaná (podľa typu služby) a určená len a výhradne k využívaniu danej služby. Bezpečnostnú SIM kartu je zakázané používať na iné účely ako na  využívanie služby, či s ňou akokoľvek manipulovať v rozpore s jej účelom a určením.

  IV. Začiatok poskytovania Služieb

  Poskytovanie služieb začína dňom aktivácie príslušnej služby v Technologickom centre NAM.

  V. Zúčtovacie obdobie

  1. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiactj. začína prvým dňom a končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.
  2. Prvé zúčtovacie obdobie služieb začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa aktivácie služby a končí posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

  VI. Cena poskytovaných služieb a jej vyúčtovanie

  1. Ceny služieb a iné poplatky sú dohodnuté v Zmluve alebo sú uverejnené na Webovej stránke a stávajú sa súčasťou každej prijatej objednávky na príslušnú službu.
  2. V prípade cien stanovených paušálnou sadzbou je Užívateľ povinný zaplatiť cenu služby za dané Zúčtovacie obdobie aj v prípade, že službu v danom Zúčtovacom období nevyužíval. V prípade, že Zúčtovacie obdobie bolo kratšie ako kalendárny mesiac, ceny stanovené paušálnou sadzbou sa neupravujú a Užívateľ je povinný uhradiť paušálny poplatok za celý kalendárny mesiac.
  3. Vyúčtovanie sa vykoná tak, že Poskytovateľ zašle Užívateľovi po skončení Zúčtovacieho obdobia faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných zákonných ustanovení a bude tiež obsahovať ceny za služby poskytnuté v danom Zúčtovacom období v členení podľa počtu a druhu. Počet služieb poskytnutých v danom Zúčtovacom období je rovný počtu služieb registrovaných Poskytovateľom pod účtom Užívateľa v Technologickom centre NAM. Súpis Poskytovateľom registrovaných služieb bude súčasťou vyúčtovania daného Zúčtovacieho obdobia.
  4. Faktúry a iné vyúčtovania sú splatné do 14 dní odo dňa ich odoslania Užívateľovi.
  5. Reklamáciu na vyúčtovanie ceny je Užívateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia vyúčtovania. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu k zaplateniu.
  6. V prípade omeškania s platením je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
  7. Poskytovateľ je oprávnený upraviť ceny služieb a poplatky každoročne (pričom pre vylúčenie pochybností, pokiaľ Poskytovateľ svoje práva v niektorom roku nevyužije, môže tuto úpravu vykonať aj v niektorom z nasledujúcich rokov trvania zmluvy) vždy najviac o čiastku zodpovedajúcej miere inflácie/deflácie v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok zodpovedajúci zmene priemerného ročného indexu spotrebiteľských cien podľa údajov zverejnených Českým štatistickým úradom.
  8. O úprave cien a poplatkov bude Užívateľ informovaný zaslaním e-mailu na Kontakt pre obchodné oznámenia 14 dní pred zahájením Zúčtovacieho obdobia, v ktorom bude nová cena/poplatok uplatnená.

  VII. Povinnosti Užívateľa pri využívaní Objektových služieb

  Užívateľ je povinný:

  1. Riadne sa starať na svoje náklady o Hardvér k poskytovaniu služieb.
  2. Ak dôjde k odcudzeniu, strate, zneužitiu, zničeniu či poškodeniu Hardvéru, je Užívateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi vzniknuté škody.
  3. Neodkladne informovať Poskytovateľa o zneužití, odcudzení, strate, zničení či poškodení Hardvéru na poskytovanie služieb na kontaktné telefónne číslo, ktoré je uvedené na internetových stránkach Poskytovateľa – www.nam.sk .
  4. Umožniť Poskytovateľovi prístup k Hardvéru na poskytovanie služieb, ktorý sa nachádza v priestoroch Užívateľa či tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Užívateľom.
  5. Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Poskytovateľa, zmluvného vzťahu založeného Zmluvou či poskytovania služieb.
  6. Zdržať sa a zabrániť užívaniu služieb či Hardvéru na iné účely ako na užívanie dohodnutých služieb.

  VIII. Kvalita služieb

  1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Užívateľovi služby tak, aby ich kvalita spĺňala požiadavky na dané technológie. Vzhľadom k technologickým možnostiam a obmedzením však Poskytovateľ nemôže 100 % zaručiť bezchybnosť a neprerušenosť poskytovania služieb. V prípade, že Poskytovateľ zistí poruchu v poskytovaní služieb, je povinný učiniť opatrenie, aby nastúpil k odstránení poruchy v najkratšej dobe.
  2. V prípade poruchy Technologického centra NAM Poskytovateľ začne s opravou ihneď od nahlásenia alebo zistenia poruchy.
  3. V prípade poruchy služieb, ktoré sú funkčne závislé na technológiách tretej strany (napr. mobilný operátor), Poskytovateľ vykoná po analýze a zistení problému bez omeškania nahlásenie poruchy tomuto poskytovateľovi služieb a bude urgovať nápravu poruchového stavu.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za ujmy spôsobené:

  a)nedovoleným alebo nesprávnym užívaním služieb;

  b)neposkytnutím služby z dôvodu chýb, opráv alebo výpadkom spojenia;

  c)oneskorenými či neúspešne prenesenými správami či dátami;

  d)uvedením nesprávnych údajov zo strany Užívateľa;

  e)pozastavením poskytovania Služieb podľa článku X.1. Všeobecných podmienok;

  f)ukončením poskytovania služby podľa článku XI. odst. 5 Všeobecných podmienok.

   5.  Poskytovanie Služieb môže byť prerušené:

  a)poruchou Objektovej služby alebo Technologického centra NAM;

  b)prerušením prevádzky siete niektorého mobilného operátora alebo iného poskytovateľa prenosových služieb;

  c)v prípadoch nevyhnutných opráv a údržby Technologického centra NAM;

  d)ak je možnosť poskytovať služby obmedzená inou objektívne neodvrátiteľnou udalosťou;

  e)v prípadoch ukončenia poskytovania služieb podľa ustanovenia článku XII. Všeobecných podmienok.

  IX. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby

  1. Pokiaľ službu bolo možné využiť len čiastočne, alebo ju nebolo možné využiť vôbec pre poruchu technického alebo prevádzkového charakteru na strane Poskytovateľa, je tento povinný zaistiť odstránenie poruchy a primerane znížiť cenu alebo po dohode s Užívateľom zaistiť poskytnutie služby náhradným spôsobom. Toto ustanovenie sa netýka opráv komunikátorov kratších ako kalendárny mesiac.
  2. Reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby je Užívateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa chybného poskytnutia služby.
  3. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia reklamácie.

  X. Pozastavenie a obnovenie poskytovania služieb

  Poskytovateľ má právo pozastaviť poskytovanie služieb, ak poruší Užívateľ svoje povinnosti zo zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.

  V prípade pozastavenia poskytovaných služieb z dôvodu omeškania Užívateľa s platením dôjde k obnoveniu poskytovania služieb neodkladne po zaplatení všetkých dlžných čiastok s príslušenstvom. Za príslušenstvo pohľadávok sa považujú aj náklady Poskytovateľa spojené s pozastavením a obnovením poskytovania služieb.

  XI. Zmena Zmluvy

  1. Zmenu či ukončenie Zmluvy je možné učiniť len písomne s výnimkami uvedenými nižšie.
  2. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Všeobecné podmienky. O ich zmene bude užívateľ vopred informovaný na webovej stránke www.namtechnology.sk. (Poskytovateľ je oprávnený zmeniť uvedenú webovú adresu po predchádzajúcom oznámení Užívateľovi). Informáciu o zmene tiež zašle Poskytovateľ Užívateľovi na Kontakt pre obchodné oznámenia, viď Príloha č. 2. Zmluvy, minimálne 15 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Pokiaľ užívateľ so zmenou nesúhlasí, je oprávnený zmeny odmietnuť a Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou Poskytovateľovi do 15 dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. Výpovedná doba činí 2 mesiace. Ak užívateľ nevyužije svoje právo Zmluvu vypovedať, má sa za to, že užívateľ so zmenami Všeobecných podmienok súhlasí.
  3. Zmluva môže byť rozširovaná Užívateľom o ďalšie Objektové služby objednávaním ďalších Objektových služieb podľa článku II. Všeobecných podmienok, napr. prostredníctvom Webovej stránky Poskytovateľa postupom stanoveným v obchodných podmienkach tohto internetového obchodu.
  4. Jednotlivá Objektová služba môže byť zrušená, bez toho aby došlo k ukončeniu Zmluvy, zo strany Užívateľa písomným oznámením doručeným poskytovateľom poštovných služieb na adresu sídla Poskytovateľa, e-mailom zaslaným na adresu info@nam.sk alebo telefonicky na čísla uvedené na www.nam.sk. Objektová Služba bude zrušená od prvého dňa Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po dni doručenia zrušenia Poskytovateľovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  5. Služba môže byť zrušená zo strany Poskytovateľa z dôvodu ukončenia poskytovania služieb, ktoré sú funkčne závislé na technológiách tretej strany (napr. mobilný operátor). O tejto skutočnosti bude užívateľ informovaný na Kontakt pre obchodné oznámenia ihneď, ako sa Poskytovateľ túto skutočnosť dozvie, minimálne však 2 mesiace vopred.

  XII. Zánik Zmluvy

  1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
  2. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane.
  3. Výpovedná lehota činí 2 mesiace pri výpovedi podanej zo strany Užívateľa. Výpovedná lehota činí 6 mesiacov pri výpovedi podanej zo strany Poskytovateľa. Výpovedná lehota činí 2 mesiace pri výpovedi podanej zo strany Poskytovateľa v prípade, že Poskytovateľovi bude podaná výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb tretích strán, bez ktorých nie je možné Poskytovateľovi pre Užívateľa zaistiť poskytovanie služieb podľa Zmluvy.
  4. Výpovedná lehota začína plynúť dňom jej doručenia druhej Zmluvnej strane.
  5. Poskytovateľ má ďalej právo poskytovanie služieb ukončiť a Zmluvu vypovedať v prípade podstatného porušenia Zmluvy Užívateľom. Výpovedná lehota činí v tomto prípade 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede Užívateľovi. Užívateľ je v takomto prípade povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady spojené s ukončením poskytovania služieb a s vymáhaním pohľadávok Poskytovateľa.
  6. Za podstatné porušenie Zmluvy sa spravidla považuje:

  a)opakované neplnenie povinností Užívateľa, vrátane opakovaného omeškania s platením;

  b)poskytnutie nesprávnych alebo neúplných údajov v súvislosti so zriadením služby či uzavretím Zmluvy;

  c)pokiaľ užívateľ odoprie Poskytovateľovi prístup k technickým zradeniam a systémom Užívateľa v súvislosti s odstraňovaním poruchy;

  d)užívanie Hardvéru pre poskytovanie Objektovej služby v rozpore so Zmluvou alebo platnými právnymi predpismi.

   7.  Za opakované porušenie či neplnenie pre účely článku XII.6. Všeobecných podmienok postačí, ak nastalo porušenie či neplnenie                  dvakrát.

   8.  Od Zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch stanovených zákonom. V prípade odstúpenia od Zmluvy si zmluvné strany nie sú                    povinné vracať plnenia poskytnuté pred odstúpením.

   9.  Ukončenie Zmluvy sa nedotýka práv a povinností zmluvných strán, ktoré majú podľa dohodnutia zmluvných strán či podľa svojej                  povahy trvať aj po jej skončení; to platí spravidla pre povinnosť Užívateľa zaplatiť cenu služieb a ďalšie poplatky a povinnosť                          mlčanlivosti a ochrany údajov.

  XIII. Doručovanie

  1. Akékoľvek oznámenia, návrhy či iná správy a informácie, ktoré majú byť učinené podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú odoslané na Kontakty pre obchodné oznámenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy.
  2. Výpoveď Zmluvy či odstúpenie od Zmluvy musí byť učinené výhradne písomnou formou

  XIV. Ochrana informácií a osobných údajov

  1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa druhej zmluvnej strany (spravidla technických parametrov a nastavenia služieb), zmluvného vzťahu založeného Zmluvou či poskytovania služieb.
  2. Pokiaľ budú v súvislosti so Zmluvou odovzdané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane osobné údaje, zaväzuje sa zmluvná strana, ktorá je ich príjemcom, používať tieto osobné údaje alebo odovzdávať ich tretím osobám (pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak) len pre účely plnenia Zmluvy, k plneniu povinností uložených jej právnym predpisom alebo na jeho základe alebo k ochrane svojich oprávnených záujmov, uchovávať ich len k tomu potrebnú dobu a potom ich vymazať.
  3. Užívateľ je správcom osobných údajov v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, pokiaľ ide o osobné údaje klientov a zamestnancov Užívateľa alebo ďalších osôb, ktoré majú vzťah k Užívateľovi. Užívateľ je teda vo vzťahu k týmto osobným údajom povinný plniť všetky povinnosti stanovené pre správcu právnymi predpismi (teda vrátane Nariadení). Užívateľ však nie je v postavení správcu, pokiaľ ide o osobné údaje identifikujúce Užívateľa ako stranu zmluvy s Poskytovateľom, kontaktné údaje Užívateľa, údaje o druhu poskytovaných služieb, platobné údaje a platobnú históriu Užívateľa. Vo vzťahu k týmto údajom je správcom Poskytovateľ, pretože určil účely a prostriedky spracovania osobných údajov.
  4. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.nam.cz/sk/gdpr/.

  XV. Ostatné ustanovenia

  Právne vzťahy zo Zmluvy vzniknuté sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. K rozhodovaniu sporov je oprávnený miestny príslušný súd určený podľa sídla Poskytovateľa.

  
  Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné.
  Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobraziť košík

  Tovar bol pridaný do porovnania

  Prosím, čakajte...
  Objednávku nemožno dokončiť, skúste to, prosím, neskôr